Alýumin paneli paneli 68%

Alýumin paneli paneli 68%

Gysga düşündiriş:

Deşikli paneller, ýokary galdyrylan pol ulgamlaryndaky ähli boltlar bilen bilelikde ulanylar.Damper, adatça ýokary mukdarda ýylylyk öndürýän kompýuter / enjamlar / Maglumat merkezi otag gurşawyna salkyn howa şertli howanyň akymyny üpjün edýär we gözegçilikde saklaýar.

UPFLOOR perforasiýa edilen paneller, UPFLOOR-yň doly giriş ulgamlary bilen ulanmak üçin dizaýn edildi we öndürildi.Polatdan ýasalan pol ulgamlary ýa-da Woodcore / Calcaium Sulphate ýadro giriş pol ulgamlary bilen ulanmak üçin kesgitlenip bilner.

 

Any requirement of technical details/test report/certificate/new products and etc, Please ask details through company sales by email:  susan@upinfloor.com


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Grate paneli howa akymynyň öndürijilik diagrammasy

Statik basyş

Howa göwrümi

Howanyň tizligi

2.5

1311

8.5

5

1820

11.3

7.5

2232

13.9

10

2594

16.3

12.5

2896

18.6

15

3110

20

17.5

3387

22.3

20

3665

24

22.5

3893

24.6

25

4017

26.3

sfaf

sfaf

Salgy kartasy

sfaf

sfaf

Sorag-jogap

Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda satmak isleýän bolsaňyz, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?
Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň