Biz ajaýyp öndürijibeýik pollar

(Biz hakda)

UPIN 2003-nji ýylda esaslandyryldy. Kompaniýa Şanhaýdan 150 km uzaklykda ýerleşýän we Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde ýerleşýär.“Upin” 300-den gowrak işgäri bilen umumy meýdany 50,000 inedördül metr.Professional önümçilikden we ISO9001: 2000-e laýyklykda ýokary hilli dolandyryşdan peýdalanyň, UPIN öňdebaryjy polyň önümçiligine öwrülýär we dünýäde ýokary galdyrylan pollaryň doly toplumyny üpjün etmegi maksat edinýär.

17

Tejribeli

50,000m²

AREA

300+

GYSGAÇA ŞAHSY .ET

Şu wagta çenli köpeldilen giriş bölümi müňlerçe taslamada üstünlik gazandy we dünýäniň çar künjegine millionlarça inedördül metr beýik pollary üpjün etdi.Hytaýda ýokary göterilen pollary iň uly öndürijilerden we eksport edijilerden biridir.Onuň ýokary galdyrylan pol önümleri dünýädäki meşhur we esasy görnüşleri öz içine alýar.

- Näme edýäris -

Bazara ýolbaşçylyk edip, kompaniýa önümiň garyndysyny saklaýar we çykdajylary azaltmak, netijeliligi ýokarlandyrmak we bazar paýyny has köpeltmek üçin önümçilik liniýalaryny täzeleýär.

Güýçli topar

Bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli enjam enjamlaryny döretmek.

Niýet döretmek

Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş ulgamyny dolandyrmagy ulanýar.

Hyzmat

Öň satuwdan ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

Müşderiler näme diýýärler?

Müşderilerimiziň käbiri

img-(1)

Taslamanyň ady: Nançang Grenlandiýa Täze Metropolis
Taslamanyň meýdany: 20000 inedördül metr

img-(1)

 

Taslamanyň ady: Şanhaý Sinqiao täjirçilik meýdany
Taslamanyň meýdany: 22,000 inedördül metr

 

img-(1)

Taslamanyň ady: Şanhaý Zhanxiang Electronics
Taslamanyň meýdany: 40,000 inedördül metr

img-(1)

Taslamanyň ady: Şanhaý Hewlett-Packard zawody
Taslamanyň meýdany: 12,000 inedördül metr