Enjamyň otagynda ýokary galdyrylan pollaryň artykmaçlyklary

Uly, orta we kiçi kompýuter otaglary üçin, statiki elektrik energiýasynyň otagdaky enjamlara ýaramaz täsiriniň öňüni almak üçin, ýokary galdyrylan pollary oturtmak zerur.Sebäbi aşakdaky artykmaçlyklary hödürleýär:

 

1, gurnamany ýönekeýleşdiriň we geljekde enjam konfigurasiýasynyň üýtgemegi we giňelmegi üçin has çeýeligi üpjün ediň.

2. Maşyn otagynda ýerleşýän enjamlar, ýerleşdirmek we hyzmat etmek üçin amatly we enjam otagyny arassa we owadan edýän anti-statik poluň aşagynda erkin birikdirilip bilner.

3, her dürli kabelleri, simleri, maglumat liniýalaryny we rozetkalaryny zaýalanmazlygy üçin gorap biler.

4. Otag poluň aşagyndaky boşlugy kanagatlanarly howa paýlanyşyny almak üçin kondisioneriň statiki basyş howa kitaphanasy hökmünde ulanyp biler.Kompýuter enjamlarynyň nirede gurnalandygyna garamazdan, antistatiki ýokarlanan poluň howasy arkaly howa alyp bolýar.

5, enjamyň düýbüni tutmaga amatly.

6, kabeliň adam bedenine ýetirýän zyýanyny ýok ediň.

7. Düzülip bilinýän anti-statik pol, hakyky ýeriň nädogrylygyny ýok etmek we maşyn otagynda ýeriň umumy tekizligini üpjün etmek üçin ulanylyp bilner.

8, statiki zarýadyň ýere gaçmagyny we elektromagnit şöhlelenmesini görkezip biler.

6583d4f0e7f8b4bb76aa150ed889c24

Poçta wagty: Apr-11-2022