Esd galdyrylan pollar üçin gündelik seresaplyklar

Anti-statik poladam bedenine statiki zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler we önümçiligimize we durmuşymyza amatlylyk getirip biler.Antik-statiki polumyzy goramak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin polyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin gündelik ulanylyşda käbir jikme-jikliklere üns bermelidiris.
1, poluň üstündäki ýiti, gödek agramy ulanmaň, süýräň, poluň ýüzüni tekiz saklaň.
2, polda ýöräniňizde ýa-da işläniňizde, demir dyrnakly aýakgaplary geýip bilmeýän, has ýiti zady ulanyp bilmeýän, poluň ýüzüni çyzmak we kakmak kyn, şertli aýakgap örtügi geýip bolýar.
3, köplenç gury çygly şepbigi, ýagly hapalar, ulanylýan hapalar, ýuwulýan poroşoklar ýaly poluň ýüzüni ulanyň.
4, pol açylanda, ony ýumşak goýmak üçin ýörite sorujy plastinka ulanylmaly we demir gaty pry ulanylmaly däl.
5. Uzak möhletli agyr ýük üçin poluň degişli böleklerine kömekçi goldaw goşulmalydyr, ýogsam poluň deformasiýasyna sebäp bolmak aňsat.
6, arassalaýyşda agaçdan göçürilýän pol, poluň esasy materialyna syzmazlyk we pola zeper ýetirmezlik üçin suw damjalaryndan gaça duruň.
7, şkaf materialy PVC bolsa, poluň ýalpyldawuklygyny saklamak üçin her gezek poluň mumy gaýtadan işlemegine üns bermeli.

img-(7)
O1CN01imsIMq1PdkvC8Zhfe_!!2210105741864-0-cib

Iş wagty: 25-2022-nji aprel